ਜੁਗੁ ਦੁਆਪੁਰੁ ਆਇਆ ਭਰਮਿ ਭਰਮਾਇਆ ਹਰਿ ਗੋਪੀ ਕਾਨ੍ਹ੍ਹੁ ਉਪਾਇ ਜੀਉ ॥
Jug ḏu­āpur ā­i­ā bẖaram bẖarmā­i­ā har gopī kānĥ upā­ė jī­o.
The Brass Age of Dwaapar Yuga came, and people wandered in doubt.
The Lord created the Gopis and Krishna.

Lord Krishna born in Dwapar yug is a deity worshipped across many traditions of Hinduism. He is usually depicted as a young cowherd boy playing a flute (such as in the Bhagavata Purana) or a youthful prince giving philosophical direction (as in the Bhagavad Gita).

Most commonly within Hinduism, Krishna is worshipped as an avatar of Vishnu, who is considered the Supreme God by the Vaishnava schools. Within Gaudiya Vaishnavism Krishna is worshipped as the source of all other avatars (including Vishnu).

Krishna and the stories associated with him appear across a broad spectrum of Hindu philosophical and theological traditions. Though they sometimes differ in details reflecting the concerns of a particular tradition, some core features are shared by all. These include a divine incarnation, a pastoral childhood and youth, and life as a heroic warrior and teacher.


ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਬਨਿ ਆਪੇ ਗਊ ਚਰਾਹਾ ॥ ਆਪੇ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਵੰਸੁ ਵਜਾਹਾ ॥
Āpė gopī kān hai pi­ārā ban āpė ga­ū cẖarāhā. Āpė sāval sunḏrā pi­ārā āpė vans vajāhā.
The Beloved Himself is the milk-maid and Krishna; He Himself herds the cows in the woods.

The Beloved Himself is the blue-skinned, handsome one; He Himself plays on His flute.

Powered-by-sikhnet2.png
This page uses content from the English Sikhi Wiki. The original article was at Krishna. The list of authors can be seen in the page history. As with the Religion-wiki, the text of Sikhi Wiki is available under the GNU Free Documentation License.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.