Religie kennis Wiki
Advertisement
Deel van een serie van artikelen over
Jezus
Christianity

Visies op Jezus, zie:

De term Zoon van God is een uitdrukking uit met name het Nieuwe Testament en het mithraïsme. Ook in de voodoo is sprake van een goddelijke Zoon. Volgens de christelijke leer verwijst Zoon van God naar Jezus. De uitdrukking komt op een enkele plaats ook voor in de Tenach, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Christendom[]

Het is met name een term die in het christendom wordt gebezigd. In christelijke leer verwijst Zoon van God naar Jezus waarvan zij gelooft dat hij de enige zoon van God is. Allerlei passages uit de Bijbel worden daarvoor aangevoerd, zowel uit het Oude als het uit Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament wijzen theologen bijvoorbeeld op Psalm 2 waar David schrijft over de zoon van God die over alle volken zal heersen en waaraan zij eer moeten bewijzen.

Het Oude Testament spreekt over de Zonen van God[1] (taalkundig: in het meervoud, cf. Genesis 6:2,4; Psalmen 82:6). Hebreeuwse schrijft heeft geen hoofdletters. Qua degelijk, in Hebreeuws, "de Zonen van God" of "de zonen van God" zijn een en dezelfde uitdrukking.

Volgens het Nieuwe Testament werd Maria "overschaduwd" door de Heilige Geest (een theogame relatie is daarmee niet bedoeld.) Jezus wordt door veel christenen zodoende letterlijk als de zoon van God beschouwd. Dit geloof brengt met zich mee dat hij de enige is die in staat is te laten zien wie God werkelijk is. In het Nieuwe Testament noemt Jezus God dan ook de Vader en zichzelf de Zoon tussen wie een innige band en vertrouwensrelatie bestaat. Jezus is echter tevens menselijk omdat hij geboren is uit een moeder, Maria. Op grond hiervan is later de zogeheten Twee-naturenleer ontworpen die hierop neerkomt dat Jezus zowel goddelijk is (Jezus als de Zoon van God) alsook menselijk (Jezus als de Zoon van de mensen) en dat deze twee naturen niet van elkaar zijn te scheiden.

Teruggrijpend op Immanuel Kant[2] betekent zoon van God te zijn een belichaming van het ideaal van de zedelijkheid van een aan God welgevallige mensheid. Hierbij knopen ook interpretaties aan die menen dat wanneer Jezus sprak over zichzelf als de zoon van God, hij hiermee enkel gebruik maakte van beeldspraak (zoals dat vaak voorkomt in de Evangeliën en het Oude en Nieuwe Testament), om zijn verhouding tot God aan te geven; een gelijkenis dus.

Mithraïsme[]

Aanhangers van het mithraïsme vereerden de god Mithras, mogelijk gebaseerd op de Oud-Perzische god Mithra die ook een belangrijke rol speelde als goddelijk wezen in het Zoroastrisme. Er wordt aangenomen dat Mithras als de zoon van God werd gezien.[3]

Voodoo[]

Binnen de voodoo bestaat de opvatting dat de Zoon van God satan is. Satan is echter corrupt geworden[4].

Zie ook[]

Noten[]

  1. Of: Gods zonen. cf. http://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/6.html .
  2. I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Band 76
  3. Acharya S, The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold, Kempton, 1999. ISBN 0932813747
  4. uitzending van Holy Shit!, KRO, Nederland 3, 30 september 2007, 19.55u-20.25u

Externe links[]

Enkele van belang zijnde Bijbelpassages:

Advertisement