WikiaDe vijf sola's zijn vijf Latijnse stellingen die tijdens de Reformatie geformuleerd zijn om het Protestants - Gereformeerde geloof samen te vatten. De stellingen zijn zo geformuleerd dat de nadruk gelegd wordt op het verschil met de leer van de katholieke kerk. Inhoudelijk verschillen de uitgangspunten op meerdere fronten eveneens met het Katholicisme.

Sola gratia (Alleen door genade)

De redding komt alleen door vergeving door God en niet door de verdienste van de zondaar (de mens). Deze doctrine is een reactie op de katholieke leer van de menselijke verdienste.

Sola fide (Alleen door geloof)

Rechtvaardiging (zondeloos worden voor God) komt alleen door geloof, niet door goede werken. Hoewel rechtvaardiging alleen mogelijk is door geloof, komt geloof in de klassieke protestantse traditie altijd samen met het doen van goede werken. Kortom: geloof leidt tot rechtvaardiging en goede werken. Deze doctrine is in tegenstelling met de katholieke leer dat geloof en goede werken leiden tot rechtvaardiging. Deze doctrine wordt door sommigen gezien als een van de belangrijkste oorzaken van de reformatie omdat het de centrale doctrine was van Maarten Luther.

Sola scriptura (alleen door de Bijbel)

Alleen de Bijbel is het Woord van God en de Bijbel is toegankelijk voor iedereen (dat wil zeggen; iedereen kan de Bijbel lezen en interpreteren). Deze doctrine is in tegenstelling met de leer van de katholieke kerk dat de Bijbel alleen goed geïnterpreteerd kan worden door de Heilige Apostolische Traditie van het Magisterium (dat wil zeggen; de Bijbel kan alleen goed geïnterpreteerd worden door de Paus en de Bisschoppen tijdens kerkelijk overleg). Deze doctrine wordt ook wel de formele oorzaak van de reformatie omdat het de onderliggende reden was voor de onenigheid over sola fide.

Solus Christus (Alleen Christus; soms Solo Christo, Alleen door Christus)

Alleen Christus is een tussenpersoon tussen mens en God. Maria, de heiligen, de priesters (buiten Christus zelf) kunnen niet als tussenpersoon dienen of redding brengen. Deze doctrine is gericht tegen de katholieke doctrines van de tussenkomst van heiligen en de functie van de priester.

Soli Deo Gloria (Alle eer is alleen aan God)

Al het goede komt enkel door God, niet door de mens. De redding is alleen mogelijk door God, niet alleen door de kruisdood van Christus, maar ook door het geven van geloof (door God aan de mens) waardoor de redding mogelijk wordt. Reformatoren geloofden dat mensen en hun instellingen (specifiek de katholieke heiligen en de Paus) de eer die zij kregen niet waardig waren.

Zie ookEdit

Externe linksEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.