Wikia


Deel van een serie artikelen over het
Christendom
ChristianitySymbolWhite
..Pijlers
..Christelijke feesten

Christendom portaal

De dood en herrijzenis van Christus is een zeer belangrijk onderwerp - volgens velen het hoofdonderwerp - in het christendom.

Bron Edit

De bron voor het nagaan van de gebeurtenissen rond lijden, sterven en opstanding van Jezus, is de Bijbel. Met name de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. In Matteüs 26 -27, Marcus 14-15, Lucas 22-23 en Johannes 18-19 wordt deze geschiedenis beschreven. Hieronder wordt een beknopte weergave gegeven.

De arrestatieEdit

In waarschijnlijk zijn 33e levensjaar werd Jezus van Nazareth net voor het joodse paasfeest door Judas Iskariot, een van zijn volgelingen, verraden en door een groep van Romeinse soldaten, hogepriesters, oversten en tempeldienaars gearresteerd. Verslagen hiervan zijn terug te vinden in alle vier evangelieverhalen. Jezus, die wist wat er zou gebeuren, had enkele benauwde uren doorgebracht in een tuin net buiten de muren van Jeruzalem, die de Hof van Gethsémané heette.

De rechtszaak en veroordelingEdit

Hij werd naar het huis van de hogepriester gebracht, om verhoord te worden door Annas, de schoonvader van de toenmalige hogepriester Kajafas. Men bespotte Hem en mensen spuwden en sloegen Hem in zijn gezicht. In de vroege ochtend kwam de Joodse Raad, het Sanhedrin, bijeen voor de rechtszaak. Daar werden door betaalde getuigen beschuldigingen tegen Hem geuit en scheurde de hogepriester zijn kleren uit verontwaardiging dat Jezus niet ontkende de Zoon van God te zijn.

Hierna werd Jezus naar het gerechtsgebouw (vermoedelijk het paleis van Herodes) gebracht, de verblijfplaats van de Romeinse praefectus Pontius Pilatus. Deze was ter gelegenheid van het Pesach naar Jeruzalem gekomen. Normaal verbleef de prefect in de Romeinse stad Caesarea aan de Middellandse Zeekust wegens het mildere klimaat. Pilatus kon geen misdaad vinden en wilde Jezus vrijspreken, maar omdat overpriesters en andere omstanders zeiden dat Hij een onruststoker was, stuurde hij Hem naar Herodes, de tetrarch van Galilea, de landstreek waar Jezus was opgegroeid. Herodes was op dat moment ook in Jeruzalem. Maar omdat deze Herodes alleen uit was op sensatie zei Jezus helemaal niets, en werd hij weer teruggestuurd naar Pilatus. Die wilde hem opnieuw vrijlaten, omdat hij niets kon vinden wat de doodstraf verdiende. Hij stelde voor Jezus te geselen en los te laten, omdat hij toch al verplicht was op het feest een gevangene vrij te laten. Maar de mensen riepen dat hij Barabbas moest vrijlaten en bleven op kruisiging aandringen. Uiteindelijk gaf Pilatus toe. Jezus werd alsnog gegeseld, een purperen koningsmantel omgedaan, een kroon van gevlochten doorntakken op zijn hoofd gedrukt en opnieuw uitvoerig bespot. Ten slotte werd hij, met het kruis op zijn schouders, naar Golgotha, de plaats van terechtstelling, gevoerd. Onderweg werd een toevallige voorbijganger, Simon van Cyrene, gedwongen het kruis over te nemen.

Het was echter niet helemaal toevallig dat Simon werd bevolen het kruis te dragen. Nadat Jezus door de soldaten was bespot, gingen ze naarbuiten het huis uit. Om door te gaan met spotten, vonden de soldaten dat Jezus als "Koning" wel een onderdaan nodig had om Zijn kruis te dragen. Simon kwam toen langs en werd toevallig uigekozen. Dit is een terugwijzing naar het ritueel wat de Joden al jarenlang hielden (Grote Verzoendag of Jom Kipoer geheten). Hier werden twee bokken genomen om de zonde van het volk te dragen. De ene bok werd geslacht en de andere bok werd door handoplegging van de hogepriester beladen met de zonden van het volk en daarna de woestijn in gestuurd. Dit insturen van de woestijn moest door iemand gebeuren. Daarvoor koos de hogepriester willekeurig iemand uit het publiek. En deze persoon moest de "zonde"bok de woestijn in leiden en werd daardoor dus onrein. Teruggrijpend op de geschiedenis zoals hierboven beschreven, is Jezus niet alleen de "bok" die geslacht moest worden, maar ook de "bok" die met de zonden van de mensen de "woestijn" in moest.

De kruisigingEdit

Bestand:Crucifixion Grunewald.jpg

Jezus werd om ongeveer negen uur 's morgens aan het houten kruis vastgespijkerd en omhooggehesen. Naast hem werden meteen twee misdadigers meegekruisigd. Tot verontwaardiging van de overpriesters liet Pilatus een bordje met de tekst Dit is de Koning der Joden boven Jezus' hoofd bevestigen. Soldaten dobbelden onder het kruis om zijn kleding; sommige discipelen en Maria, Jezus' moeder, keken van een afstandje toe. Om een uur of twaalf werd het opeens in het hele land donker vanwege een (vermeende) zonsverduistering, drie uur lang (volgens Matteüs, Marcus en Lucas). Een probleem met de aanname dat de verduistering door een eclips, een zonsverduistering, veroorzaakt was is dat deze alleen bij nieuwe maan kan plaatsvinden en Pasen is altijd bij een volle maan (zie punt 3). Tijdens zijn zes uren aan het kruis deed Jezus verschillende uitspraken, die de kruiswoorden genoemd worden. Om drie uur 's middags hoorden omstanders Jezus hard roepen, waarna hij stierf. Soldaten staken, waarschijnlijk ter controle, een speer in zijn zij. Volgens het Evangelie van Marcus scheurde het 'voorhangsel' in de tempel op het moment van Jezus' overlijden doormidden (volgens Matteüs, Marcus en Lucas). Alleen Matteüs schreef dat er een aardbeving plaatsvond, waarbij rotsen scheurden en graven opengingen.

De begrafenisEdit

Omdat de voorbereiding voor de sabbat al om zes uur 's avonds zou ingaan, werd Jezus' lichaam snel in linnen gewikkeld en in een graf in de buurt gelegd, dat door een rijke jood, Jozef van Arimathea, beschikbaar was gesteld. Hij wentelde een zware steen voor de opening. Op last van Pilatus werd het graf de volgende ochtend verzegeld en hielden twee soldaten de wacht. De reden hiervoor was de klacht van joodse leiders dat de discipelen wel eens zijn lichaam zouden kunnen stelen om te kunnen beweren dat hij was opgestaan. Jezus had namelijk zelf aangekondigd dat hij na drie dagen uit de dood verrezen zou zijn.

De opstandingEdit

In de vier evangeliën (Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes), het boek Handelingen en de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korinthiërs (1 Korinthiërs) staat dat Jezus na Zijn opstanding verschenen is aan de volgende mensen:

Op de derde dag na zijn dood aan het kruis Goede Vrijdag) stond Jezus op uit de dood (Paasfeest), waarna hij 40 dagen lang zijn leerlingen uitlegde dat alles wat gebeurd was moest gebeuren om Gods plan ten uitvoer te brengen. Hierna beloofde hij de Heilige Geest te sturen om de discipelen in herinnering te brengen wat hij hen had gezegd en hen verder in de leer te onderrichten. Vervolgens voer hij hij ten hemel na hen verzekerd te hebben terug te zullen keren (Hemelvaartsdag), aldus het Evangelie.

Andere bronnen Edit

Behalve in de genoemde hoofdstukken van de vier Evangeliën zijn ook aanwijzingen en uitspraken over het lijden, sterven en opstanding van Jezus te vinden in de voorgaande hoofdstukken. In het Evangelie naar Johannes in 2:3; 6:4; 13:1; 18:28; en 19:14. In het boek Handelingen der Apostelen onder andere 12:1-4; 20:6; I Korinthiërs 5:8; en Hebreeën 11:28.

Buiten het Nieuwe Testament zijn er ook enkele, meestal vrij summiere, buiten bijbelse bronnen bewaard gebleven die over het paasgebeuren berichten.

Zie ook Edit

 • Paasfeest
Referenties
 1. 1,0 1,1 Markus 16:9-11; Johannes 20:10-18
 2. Mattheüs 28:8-10
 3. Lukas 24:34; 1 Corinthiërs 15:5
 4. Markus 16:14; Lukas 24:36-43; Johannes 20:19-25
 5. Johannes 20:26-31; 1 Corinthiërs 15:5
 6. Johannes 21:1-14
 7. Mattheüs 28:16-20
 8. 1 Corinthiërs 15:6
 9. 1 Corinthiërs 15:7
 10. Lukas 24:44-49; Handelingen 1:3-8
 11. Handelingen 22 : 1 - 10
<tr><th style="width:100%; font-size:87%; padding-bottom:2px; text-align:center; background-color: #ddeef8; color:black;">Pasen - Hemelvaart - Pinksteren</th></tr>

Overgenomen van "https://religion.wikia.org/nl/wiki/Dood_en_herrijzenis_van_Christus?oldid=143"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.