Wikia


Deel van een serie artikelen over het
Christendom
ChristianitySymbolWhite
..Pijlers
..Christelijke feesten

Christendom portaal

Met de term Bijbelboeken worden al die boeken bedoeld waaruit de Bijbel is opgebouwd.
Het christendom erkent algemeen 66 boeken als behorende tot de Bijbel: 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament. De 39 boeken van het Oude Testament vormen eveneens de joodse Tenach. Daarnaast wordt er door de rooms-katholieke Kerk nog zeven deuterocanonieke boeken, ofte boeken in tweede instantie aan de canon toegevoegd, tot het Oude Testament gerekend. Hiernaast erkent men ook toevoegingen aan de Bijbelboeken Ester en Daniël, die eveneens deuterocanoniek genoemd worden, en in vele Bijbeluitgaven als apart boek verschijnen. Tot slot is er nog de Brief van Jeremia, die in de katholieke traditie als zesde hoofdstuk van het eveneens deuterocanonieke Baruch wordt gezien. Op deze manier telt de Bijbel volgens de rooms-katholieke canon 73 Bijbelboeken. Al deze deuterocanonieke geschriften heten in de rest van het christendom apocrief, ofte verborgen. Er zijn nog apocriefe (en zelfs van een lagere orde, de zogeheten pseudepigrafische) boeken, maar deze worden door niemand als Bijbelboek erkend.

Oude TestamentEdit

Deuterocanonieke boekenEdit

Nieuwe TestamentEdit

Externe linkEdit

Bijbelboeken
Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Overgenomen van "https://religion.wikia.org/nl/wiki/Bijbelboek?oldid=3091"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.